โครงการสวดธรรมจักร 108 จบ ครอบครัวเป็นสุข สังคมร่มเย็น


โครงการสวดสวดธรรมจักร 108 จบ ครอบครัวเป็นสุข สังคมร่มเย็น เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่า

บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นธรรมะบทเแรกที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนา ผู้ใดได้สวดย่อมได้อานิสงส์มาก บ้านใด ครอบครัวใดสวดเป็นประจำ จะเสกสรรบ้านนั้นให้เป็นสิริมงคล

ประโยชน์ที่ได้รับหรืออานิสงส์เมื่อสวดเป็นประจำ
1. จิตสงบ ใจเป็นสุข เกิดสติปัญญาในการใช้ชีวิต
2. ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน เกิดความรักสามัคคี
3. กิจการงานเจริญรุ่งเรือง
4. ปลดเปลื้องทุกข์ภัยต่างๆ เทวดาคุ้มครอง แคล้วคลาดปลอดภัย
5. มีอายุยืน สุขกาย สุขใจ ปราศจากโรคภัย ด้วยธรรมโอสถ
6. พืชผลดี ค้าขายคล่อง เงินทองข้าวของบริบูรณ์
7. มีเสียงไพเราะ ก้องกังวาน หูไม่ตึง ผิวพรรณผ่องใส
8. เมื่อชักชวนผู้อื่นมาสวด จะมีพรรคมีพวกมีบริวารเป็นคนเก่งคนดีมีศีลมีธรรม
9. เมื่อละจากโลกมีสุคติเป็นที่ไป
10. อุทิศบุศไปถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วได้

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

คำแปลและความหมายของธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คำสอนบทแรกจาก #พระพุทธเจ้า