บทความ

คุณเจอปัญหาแบบนี้อยู่มั้ย?

รูปภาพ
ครอบครัวไม่เข้าใจ
เศรษฐกิจไม่ดี เงินทองขาดมือ พืชผลไม่ได้ดั่งหวัง ภัยธรรมชาติบั่นทอน สังคมแวดล้อมดูอันตราย คุณเคยรู้สึกอย่างนี้ไหม?   โดดเดี่ยว อ้างว้าง วุ่นวายใจ สับสน    กระสับกระส่่าย กังวล กระวนกระวายใจ   รู้สึกชีวิตไม่ปลอดภัย อยากแสวงหาความสงบ   อยากมีความสุขมากกว่านี้
ปัญหา ปัญหา แล้วก็ปัญหา
เครียด หวาดกลัว อารมณ์ขุ่นมัว     เหมือนไร้หนทางแก้ไข จะดีไหม ถ้าเราจะย้อนกลับไป ใช้วิธีการง่ายๆ ตามวิถีไทยในอดีต
"สวดมนต์"
วิธีการที่พาให้จิตสงบ ใจเป็นสุข แล้วสติ ปัญญา ในการแก้ปัญหาต่างๆ ก็จะตามมาคำแปลและความหมายของธัมมจักกัปปวัตตนสูตร คำสอนบทแรกจาก #พระพุทธเจ้า

รูปภาพ
บทสวดมนต์ต่างๆในพระพุทธศาสนา นอกเหนือจากบทสวดสรรเสริญพรรณนาคุณของพระรัตนตรัยตามที่เรารู้จักกันแล้ว บางบทก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นกัน จุดประสงค์ก็เพื่อทำให้ผู้คนในภายหลังจดจำพระธรรมเทศนาผ่านบทสวดมนต์ที่สวดอยู่เป็นประจำ เป็นการธำรงค์รักษาคำสอนในอีกรูปแบบหนึ่งไปในตัว ทุกครั้งที่ได้สวดมนต์บทที่เป็นพระธรรมเทศนา จึงเป็นเหมือนกับการได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าต่อหน้าพระพักตร์ ได้รับฟังคำสอนของพระองค์ที่เคยตรัสสอนไว้แล้วเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล จึงนับเป็นบุญกุศลใหญ่ที่เราได้สวดมนต์สาธยายคำสอนของพระพุทธเจ้า และช่วยรักษาคำสอนของพระองค์ไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลา ยิ่งถ้าเราเข้าใจความหมายก็จะยิ่งทำให้เราได้ศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไปทุกครั้งที่เราได้สวดด้วยเช่นกัน ทำให้เกิดความเข้าใจในธรรมมากยิ่งขึ้น สามารถแนะนำธรรมะที่เรารู้แก่ผู้อื่นได้

ในบรรดาพระธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ ธัมมจักกัปปวัตตนสูตรเป็นพระธรรมเทศนาบทแรกของพระพุทธองค์ ที่ได้ตรัสสอนเหล่าปัญจวัคคีย์ในวันอาสาฬหบูชา  มีใจความแสดงถึงความจริงสูงสุดของ​สังสารวัฏ​ และแนวทางไปสู่ความดับทุกข์โดยสิ้นเชิง เป็นแม่บทของคำสอนในพระพุทธศาสน…

โครงการสวดธรรมจักร 108 จบ ครอบครัวเป็นสุข สังคมร่มเย็น

รูปภาพ
โครงการสวดสวดธรรมจักร 108 จบ ครอบครัวเป็นสุข สังคมร่มเย็น เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวใช้เวลาร่วมกันอย่างมีคุณค่า
บทธัมมจักกัปปวัตตนสูตร เป็นธรรมะบทเแรกที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนา ผู้ใดได้สวดย่อมได้อานิสงส์มาก บ้านใด ครอบครัวใดสวดเป็นประจำ จะเสกสรรบ้านนั้นให้เป็นสิริมงคล
ประโยชน์ที่ได้รับหรืออานิสงส์เมื่อสวดเป็นประจำ 1. จิตสงบ ใจเป็นสุข เกิดสติปัญญาในการใช้ชีวิต 2. ครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน เกิดความรักสามัคคี